Vedtægter

Foreningens navn:

Stk. 1

Danmarks veteraner – lokalforening ØSTJYDERNE

Stk. 2

Foreningens hjemsted

Den til enhver tid siddende lokalforenings formands adresse.

 • 2

FORENINGENS FORMÅL:

Stk. 1

 • At samle hjemsendt og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende (tidl. fredsbevarende og fredsskabende) og humanitære missioner for herigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
 • At medvirke til oplysning om de aktiviteter af fredsstøttende og humanitær karakter, dansk personel deltager i.
 • At hædre afdøde medlemmer på værdig vis.
 • At forvalte de midler, der stilles til foreningens rådighed.
 • At støtte landsforeningen i dennes arbejde.

Stk. 2

Foreningen skal i sin virksomhed etablere og vedligeholde kontakt og samarbejde med forsvarets myndigheder og institutioner samt med foreninger og sammenslutninger, som efter foreningens formål skønnes naturligt. Det er en forudsætning, at foreningens fulde identitet bevares og at landsforeningen godkender aktiviteterne.

 

 • 3

MEDLEMMER:

Stk. 1

Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver, der har gjort eller gør tjeneste i fredsstøttende og humanitære missioner, og har modtaget en medalje herfor (eks. FN-medalje eller Forsvarets medalje).

Stk. 2

Som støttemedlem kan optages enhver der måtte ønske det.

Støttemedlemmer kan optages direkte under foreningen og betaler foreningens støttemedlemskontingent (samme beløb som vi modtager Pr. medlem fra HF). Støtte medlemmer modtager ikke medlemsbladet, (kan læses på hjemmesiden), men modtager relevante informationer M.M på E-Mail. Herudover har støttemedlemmet ingen forpligtigelser eller rettigheder i foreningens eller landsforeningens anliggender.

Stk. 3

Beslutning om eksklusion af medlemmer, der har gjort sig skyldig i én i den offentlige mening vanærende handling eller som skader foreningens omdømme og tarv, kan kun træffes af repræsentantskabet. Den til eksklusion indstillede, har ret til personligt at forsvare sig her.

Stk. 4

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, medlemmer som ikke-medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for foreningen.

 

Æresmedlemmer udnævnes af repræsentantskabet. Lokalforeningen kan indstille.

 

 • 4

KONTINGENT

Stk. 1

Kontingent indeholder betaling for medlemsbladet baretten

Stk.2

Kontingentets størrelse og regler for opkrævning, fastsættes hvert år af repræsentantskabet i forbindelse med budgetforslag.

Stk. 3

Kontingentet opkræves helårlig med forfaldsdato den 15. januar. Manglende betaling af kontingent, medfører sletning af medlemskab og nulstilling af anciennitet.

Lokalforeningens andel tilsendes ca. 1.april, 1.september og medio december. Samtidig meddeles det hvilke medlemmer der har betalt.

 • 5

Valg:

Stk. 1

Bestyrelsen består af

 • Formand                            vælges i ”lige år”
 • Kasserer                            vælges i ”ulige år”
 • Webmaster                        vælges i ”ulige år”
 • 3 medlemmer                    2 vælges i ”lige år”

1 vælges i ”ulige år”

 • 2 suppleanter                      vælges hvert år

Udover bestyrelsen vælges

 • 2 revisorer                          1 hvert år, for 2 år.
 • 1 revisorsuppleant              Hvert år
 • Fanebærere/fanevagter    Udtages efter behov.
 • Repræsentanter                   Formand + 2 for første 100, derefter1 for hver 100.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær efter hver generalforsamling. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2

Valget sker ved simpelt stemmeflertal. Genvalg kan finde sted.

 • 6

Generalforsamling

Stk.1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2

Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse mv.

Stk. 3.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes senest i januar nummer af Baretten med angivelse af dagsorden.

Stk. 4

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2.  Godkendelse af dagsorden.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Foreningens regnskab.
 6. Valg jævnfør paragraf 5 Stk 1.
 7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges indkaldt af 3 bestyrelses- eller ¼ af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden med angivelse af dagsorden.

Stk. 7

Der kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for at ændre vedtægterne. Ved genfremsættelse kræves almindelig stemmeflertal.

Andre forslag vedtages med almindelig stemmeflertal.

 • 7

Regnskab:

Stk. 1

Regnskabet går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2

Årsregnskabet fremlægges af  kassereren, der skal føre de for regnskabsaflæggelsen nødvendige bøger.

Stk. 3

Foreningens midler indsættes på bank- eller girokonto, hvorpå der kun kan hæves af kasserer eller formanden.

Stk. 4

Senest 15. januar skal regnskabet være afleveret til revisorerne. Efter revision kan det ses på hjemmesiden.

 • 8

Foreningens opløsning:

Stk. 1

Foreningen kan kun opløses, når 4/5 af den samlede generalforsamling stemmer herfor og derefter først når der ved en urafstemning er vedtaget af 4/5 af samtlige foreningens medlemmer.

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler mv. straks overføres til landsforeningen.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. november 1972

Senest ændret på generalforsamlingen den 12. februar 2019.