Referater Generalforsamlinger

2015

Referat fra generalforsamlingen 2015

Generalforsamling afholdtes den 12. februar i vores nye lokaler i hjemmeværnscenteret. 16 prs. var mødt op.

 

Vi startede aftenen med at afsynge, I Danmark er jeg født, hvorefter Viggo bød velkommen, og

Bad forsamlingen afholde et minuts stilhed for at minde og ære afdøde medlemmer. Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

 

Viggo aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf  2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået.

 

Der var i år ikke indkommet nogen forslag.

 

Rasmus fremlagde det uddelte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 724,44 kr. for året, og der er stadig penge på kontoen, nemlig 6.620,12 kr.  Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

 

Angående punkt 6: Valg

Kasserer Rasmus blev genvalgt og der var også genvalg til Robert og Kurt

Suppleanter: Genvalg af Viggo Brohus som 1. suppleant og som ny suppleant blev valgt Kjeld S. Egebirk, som hermed bydes hjertelig velkommen i bestyrelsen, vi håber samarbejdet bliver til gensidig glæde og gavn for vores forening.

Revisor: Genvalg til John Laursen.

Suppleant: Genvalg af Leonhard Andersen.

Fanebærer og fanevagter: Bestyrelsen retter henvendelse efter behov.

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen. Da hele bestyrelsen er forhindret i fremmøde i år blev det bestemt at Vagner og Kjeld og måske Thorkild Kay deltager på rep. mødet i Karup den 17. og 18. april

 

Punkt 7: Eventuelt.

Mogens præciserede lidt om grunden til at han trak sig fra bestyrelsen på et tidspunkt. Han følte at hans person blokerede for det gode samarbejde med nogle af de andre soldaterforeninger i området, og da dette ellers har fungeret godt, valgte han at udtræde af bestyrelsen. Vi i bestyrelsen for De blå Baretter, Østjylland, siger dig tak for dit gode og store arbejde for foreningen Mogens, og ønsker dig held og lykke fremover. Du er altid velkommen.

 

Derefter var der dejligt smørrebrød som Kurt havde frembragt, og tak for det Kurt, og tak til Viggo B for dåseøl. Viggo udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.30

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær

 

2016

Referat fra generalforsamlingen 2016

Generalforsamling afholdtes den 11. februar i vores nye lokaler i hjemmeværnscenteret. 12 prs. var mødt op. Tilmeldt 14

 

Vi startede aftenen med at afsynge, ”Du danske mand af al din magt” hvorefter Viggo bød velkommen, Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

 

Viggo aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf 2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et godt år for lokalforeningen, der var søgt og bevilget penge til indretning af de nye lokaler, så vi nu har et godt sted til møder og lidt udstilling af vores ting.  Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået. Udtalte stor tak til Jørgen Larsen for den store arbejdsindsats, der var ydet, indtil sygdom satte en stopper for hans deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Ønskede god bedring og held og lykke fremover.

Der var kommentarer fra Mogens Bach, med hensyn til 5. september, ændringer i arrangementet fra at være gæst til stort set selv at stå for det hele. Udsendelse til veteraner af invitationer, blev klaret af Viggo, med god hjælp af kommunen og underskrevet af Borgmester Peter Sørensen. Udspillet fra de andre soldaterforeninger endte med at blive alt for dyrt at gennemføre uden store sponsor bevillinger, og de kom ikke. Så det endte med et mindre arrangement, nemlig  med gudstjeneste i Klosterkirken, en tale af fhv. minister Henrik Dam Kristensen, og et forløb ude på havnen ved jernlageret, hvor der var telte med servering af pølser, m.v. – nogle hjemmeværnskøretøjer og en hjemmeværnskutter med besøgstjeneste ombord og en redningsaktion på vandet. Det var ikke det bedste vejr til arrangementet, men det blev da gennemført og til slut var der så dejlig mad på Marinestuen. Kalvemørbrad og citronfromage. Mogens syntes endvidere at der var lidt få arrangementer, bl. a. at vi på FN-dagen kun havde deltaget i Viborg og omegns arr. i Rindsholm, og ikke noget i Horsens, men alle havde haft chansen for at tage turen med til Rindholm og vi der deltog, havde en rigtig god dag med 2 taler, uddeling af medaljer, angrebsøvelser med landsknægtene og afprøvning af gamle forlade geværer. Kurt fortalte lidt om andre arr. der også har været afholdt, med fisketure til Djursland, og veteranhjems besøg i Fredericia. Fremlagde planer om afholdelse af et orienteringsløb for veteraner, med poster med opgaver, skydning på Krudthusvej og afsluttes med samling på Krudthusvej. Omtalte også planerne om en sejltur til Samsø i maj, hvor der bliver plads til 20 personer ud over mandskab og besætning, Vil ansøge om midler til afholdelsen.   Arrangementerne vil blive omtalt grundig i Baretten.

 

Under punktet indkomne forslag blev det fremsatte forslag til nyt navn for foreningen indgående drøftet, nogle ville gerne fastholde navnet med de blå baretter, mens andre syntes at det var bedre ikke at nævne blå, da der nu er mange andre farver på udsendtes baretter, det endte med en anbefaling til formanden om at støtte navnet Danmarks veteraner + f.eks. lokalnavnet Østjyderne, men ikke brug af blomster (forglem mig ej) eller lignende i veteran emblemet.

 

Rasmus fremlagde det uddelte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 505,75 kr. for året, og der er stadig penge på kontoen, nemlig 6.620,12 kr.

Der er i årets løb overført 3000,00 kr. til jubilæumskontoen, så der er lidt at tage af til 50 års jubilæum i 2022.  Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

 

Angående punkt 6: Valg

Genvalg af formand Viggo Frederiksen.

Der var også genvalg til Erik V. og Viggo Brohus.

Valg af 2 suppleanter: Genvalg af Kjeld Egebirk og ny valg af Hans O. Hansen, som vi byder hjertelig velkommen i bestyrelsen, vi håber det bliver til glæde og gavn for alle.

Revisor: Genvalg til John Laursen.

Suppleant: Genvalg af Leonhard Andersen.

Fanebærer og fanevagter: Bestyrelsen retter henvendelse efter behov.

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen.

 

Punkt 7: Eventuelt. Der blev uddelt diplom og årstegn til Kurt O. Damgaard og Mogens Bach. Vi siger tillykke og tak for trofastheden.

Herefter tog Mogens fat med et kærligt indspark om problemet med hjemmesiden, den er ikke god, der mangler praktiske oplysninger om f.eks. at det er gratis medlemskab i indmeldelsesåret, en alfabetisk liste over medlemmer, nye billeder, nyheder, links til og fra andre foreninger, der er god blads til forbedringer. Det blev besvaret med at man håber det bliver bedre og nemmere med en ny udbyder, når Dana Weeb udløber, for her har det været meget svært at få noget lavet om. Jørgen Larsen fremførte at det var et stort arbejde at være weeb master og at holde e-mail adresserne ajour. Der var i øvrigt mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os. Vi siger tak for dem alle, det bekræfter at der stadig er stor interesse og deltagelse i vores forening. Tak for det og længe leve Østjyderne.

 

Derefter var der dejligt smørrebrød som Kurt havde frembragt, og tak for det Kurt, og tak til Viggo B. for hjælpen. Viggo udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.30

 

Næste bestyrelses møde aftaltes til torsdag den 3. marts kl. 19.00 med emner til ERFA mødet den 5. marts.

 

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær

 

2017

Referat fra generalforsamlingen 2017

Generalforsamling afholdtes den 14. februar i vores lokaler i hjemmeværnscenteret. 18 personer var mødt op.

 

Vi startede aftenen med at afsynge, ”Der er et yndigt land” hvorefter Viggo bød velkommen, og bad forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for at ære og mindes de kammerater som har forladt os i årets løb. Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

 

Viggo aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf 2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (Henrik Dam Kristensen) at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen, Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået. En særlig stor tak til Kurt for det store arbejde der var lagt i etableringen og åbningen af veterancafeen på Allé gade.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Under punktet indkomne forslag: Vedtægtsændringer, herunder nyt navn og logo. Det fremlagte udkast til nye vedtægter blev indgående forklaret, rød skrift bort og grøn skrift ind i stedet, hovedsageligt som følge af det nye navn, men også lidt om ændringer i opkrævning og betaling af kontingent, samt ændring af indkaldelse til generalforsamlingen. Efter indgående og detaljeret forklaring blev de foreslåede ændringer enstemmigt godkendt. Et nyt udskrift af vedtægterne, med de nye ændringer og nyt logo vil snarest blive udgivet.

 

Rasmus fremlagde det uddelte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 3.010,51 kr. for året, og der er stadig penge på kontoen, nemlig i alt 10.136,38 kr. Især julebanko havde givet et pænt overskud.

Der er i årets løb overført 3.000,00 kr. til jubilæumskontoen, så der er lidt at tage af til 50 års jubilæum i 2022. I alt indestående nu, efter årets overførsel på 3.000,00 kr. er 14.361,60 kr. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Angående punkt 6: Valg

Genvalg af kasserer Rasmus Reedtz.

Kurt ønskede ikke genvalg, så indvalgt i bestyrelsen blev Hans O. Hansen og Viggo Brohus.

Valg af 2 suppleanter: Nyvalg af Robert Koch, som 1 suppleant og genvalg af Kjeld Egebirk som 2. suppleant. Vi byder hjertelig velkommen i bestyrelsen, og håber det bliver til glæde og gavn for alle.

Revisor: Genvalg til Svend Aage Norup

Suppleant: Genvalg af Leonhard Andersen.

Fanebærer og fanevagter: Bestyrelsen retter henvendelse efter behov.

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen.

Foreningen udtrykker stor tak til Kurt for de mange år hvor han har gjort en kæmpe stor indsats i bestyrelsen, herunder mange år som næstformand. Vi ønsker held og lykke fremover og håber at vi stadig kan trække på din store expertise og erfaring i mange forhold.

 

Punkt 7: Eventuelt.

Mogens fremførte bemærkninger om dagsorden i baretten og medtagelse af regnskab fra landsforeningen.

Efterlyste mere sammenhold med de andre soldaterforeninger heromkring. Ikke mange har link til de andre, kun Forsvarsbrødrene har link til veteranerne. Kritik af hjemmesiden. Den mangler sub- stands, billeder og kalender med aktiviteter. Hjemmesiden er også lidt svær at finde, og der mangler informationer om bl. a. mail adresser, vi vil prøve at få et par mail adresser med i bladet næste gang, måske kan det give flere henvendelser. Rasmus fremlagde regnskabet fra landsforeningen for 2015 og forklarede om de forskellige beløb, bl.a. en ca. pris pr. nr. af baretten sidste år, på 100.000,00 kr.

Vi vil stadig forsøge at forbedre hjemmesiden, måske det bliver lidt nemmere nu med en ny udbyder.

Der var i øvrigt mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os. Vi siger tak for dem alle, det bekræfter at der stadig er stor interesse og deltagelse i vores forening. Tak for det og længe leve Østjyderne.

 

Indkaldelsen og afholdelsen af den extraordinære generalforsamling blev herefter annulleret da ændringerne i vedtægterne var vedtaget enstemmigt.

 

Herefter var der højtidelig uddeling af årstegn og medaljer.

10 års tegn til: Harry Jensen. Erik Liboriussen. Harboe Nielsen. Niels Buhl Jensen.

Og 40 års medalje til Flemming Dahl Pedersen

Vi ønsker tillykke og siger tak for trofastheden.

 

Derefter var der dejligt smørrebrød som Kurt og fru Brohus havde frembragt, og tak for det, og tak til Viggo B. for hjælpen. Viggo F. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.30

 

Næste bestyrelses møde aftaltes til tirsdag den 14. marts kl. 19.00 bl.a. med konstituering og emner fra ERFA mødet den 11. marts.

 

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær

2018

Referat fra generalforsamlingen 2018

Generalforsamling afholdtes den 13. februar i vores lokaler i hjemmeværnscenteret. 15 personer var mødt op.

 

Vi startede aftenen med at afsynge, ”I Danmark er jeg født” hvorefter der blev serveret en dejlig ret med stegt flæsk med persillesovs, som Kurt havde fremtryllet. Der var rigelig af alt og det smagte fortrinlig.  Så blev der spist og snakket og alt var godt, og vi siger mange tak til Kurt for det hele.

Efter spisningen gik vi ind ved siden af hvor generalforsamlingen så blev gennemført.

Viggo bød velkommen igen, og bad forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for at ære og mindes de kammerater som har forladt os i årets løb. Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

 

Viggo aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf 2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (Minestryger, og bustur til Langelandsfortet,) at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen. Omtale af arrangementer, bl.a. Erfa møder, Rep. møde, 9. april og 4. maj, samt 5. september, Julebanko, og julefrokost sammen med cafeen. Vi var med da cafeen havde et års jubilæum, hvor Danmarkssamfundet havde tildelt cafeen en meget fin fane til eget brug. Her i år har der været nytårsparole og kammeratskabsskydning, som veteranerne har stået for. Vi forsøger at arrangere noget mere i samarbejde med andre soldaterforeninger, bl. a. bowling sammen med forsvarsbrødrene. Omtalte det løse anker på monumentet på havnen, det er nu repareret og fin igen. Det var så heldigt at Hede Nielsens fond havde bevilget et beløb til udgifterne hertil.  Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået, og for tiden som formand for Østjyderne.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

 

Under punktet indkomne forslag: Vedtægtsændringer, 2 forslag modtaget.

Forslag 1. angående optagelse af støttemedlemmer. Mogens spurgte om bevæggrunde for dette. Det blev indgående forklaret om det at kunne være støttemedlem i foreningen. Det giver et tilhørsforhold til foreningen, og man kan deltage på lige fod med medlemmerne i alle arrangementer. Det giver en vis status og landsforeningen har opfordret hertil og godkendt det. Andre foreninger i området har det, ligesom museet i Frøslev. Økonomisk er det også en fordel for foreningen, idet kontingentet svarer til det vi får retur fra landsforeningen, og der er ingen ekstra udgifter, men indtægter fra deltagelse i arrangementerne, f.eks. skydning.

Efter indgående og detaljeret forklaring blev den foreslåede ændring enstemmigt godkendt.

Forslag 2. angående ændring af aflæggelse af regnskab blev trukket tilbage.

Et nyt udskrift af vedtægterne, med den nye ændring vil snarest blive udgivet.

 

Rasmus fremlagde det uddelte og reviderede og hjemmeside-indlagte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 509 kr. men så er der overført 9.000 kr. til jubilæumskontoen, så vi har lidt til afholdelse af jubilæumsfest i 2022

Der var kommentarer fra Mogens om landsforeningens regnskab sidste år, det var horribelt og en skandale, og vi havde også fremsendt kritiske kommentarer, men de blev stort set ignoreret. Men vi er opmærksomme og ihærdige så vi prøver til igen i år. Alle kender Rasmus fra Horsens, og det skal de blive ved med. Vagner udtrykte bekymring om rigelig stort beløb liggende i kassen, vi er opmærksomme på risikoen, men det er rart og nødvendigt at have godt med vekselpenge f.eks. til julebanko, hvor mange kommer med 100 kr. eller 500 kr. sedler.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Angående punkt 6: Valg

Formand Viggo ønskede ikke genvalg så bestyrelsen foreslog Hans O. Hansen. Han blev enstemmigt valgt og vi ønsker tillykke med valget og håber det bliver til gavn og glæde for alle.

Til bestyrelsen blev herefter nyvalgt Viggo Frederiksen og genvalg af Erik V. og Viggo Brohus.

Valg af 2 suppleanter: Genvalg af Kurt som 1 suppleant og genvalg af Kjeld Egebirk som 2. suppleant. Vi byder hjertelig velkommen i bestyrelsen, og håber det bliver til glæde og gavn for alle.

Revisor: Genvalg til John Laursen

Suppleant: Leonhard ønskede ikke genvalg så nyvalgt blev Vagner Sørensen.

Fanebærer og fanevagter: Bestyrelsen retter henvendelse efter behov.

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen.

Foreningen udtrykker stor tak til Viggo Frederiksen, for mange år som formand for foreningen. Du trådte til da det så sort ud efter Kaj Aage Lunds død, men du har fået foreningen i god gænge igen.  Vi ønsker held og lykke fremover og håber at vi stadig kan trække på din store expertise og erfaring i mange forhold.

 

Punkt 7: Eventuelt.

Mogens fremførte bemærkninger om dagsorden til generalforsamlingen. Vi må se at få ændret det som trænger til ændring bl.a. med fanebærer og deltagere i repræsentantskabsmødet.  Efterlyste herefter flere informationer om veterancafeen.  Kurt redegjorde for forholdene. Bl.a. angående åbningstider og bemanding. Der er eller har været 16 frivillige personer tilknyttet, som har været på kursus m.v. Der er også nedsat en styregruppe, som skal styre begivenhederne. Fortalte om et pænt besøgs tal og en god dag med et års jubilæums fest. Her var besøg af borgmester Peter Sørensen, formanden fra hovedforeningen og Torben Engholm fra Danmakssamfundet.  Sidstnævnte medbragte en fane som blev overdraget til cafeen med gode ord om, at nu var det cafeens fane, og kunne bruges af den. Der var også pæne taler af byens borgmester og fra formanden fra landsforeningen. De ønskede tillykke med jubilæet og udtrykte ønsket om held og lykke fremover. Det helt store problem lige nu er at amatørteateret blokerer for mange af lørdagsmøderne. Der står et eller andet sted at de har første ret. Det er meget utilfredsstillende, og holder ikke i længden. Der kan mærkes nedgang i besøgstallet efter aflysninger, så vi håber man snart finder en bedre løsning. Indtil videre har der været arrangeret udflugter for cafeens brugere til bl.a. slagteriet og til fisketure. Cafeen har egen økonomi, med kommunal og veteran støtte, og ingen sammenblanding med andre foreninger, men nogle af personerne er med flere steder.

Mogens havde besvær med at få svar fra HB når han skrev noget til dem, de svarer ikke. Rasmus og Viggo har nogle gange fået svar. Det er kun de sidste tre år som er blevet opdateret med hvem der har fået hæderstegn. Opfordrede til at lægge pres, gennem ERFA f.eks. hvor der er mange jyder og fynboere repræsenteret. Mogens sluttede med ros til Viggo formand for mange års ihærdige indsats som formand for foreningen.

 

Der var i øvrigt mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os. Vi forsøger igen med opfordring i bladet og med opringninger til de medlemmer som vi ikke har mail adr. på, måske kan vi få nogle flere med, som vi så kan kommunikere bedre med. Vi siger tak for dem alle, det bekræfter at der stadig er stor interesse og deltagelse i vores forening. Tak for det og længe leve Østjyderne.

 

Herefter gik man over til ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 1: Genvalg til John som dirigent. Han takkede for valget, og forslog afstemning med håndsoprækning til ændringsforslag om støttemedlemmer. Det blev enstemmigt vedtaget.

Forslag om ændring af dagsorden med regnskab: tilbage trukket.

 

Herefter var der højtidelig uddeling af årstegn og medaljer.

10 års tegn til: Kjeld Egebirk.

20 års tegn til: Hans Simonsen

25 års medalje til: Jens Ole H. Sørensen

Fortjenstmedalje til: Viggo Brohus.

Vi ønsker tillykke og tak for trofastheden.

 

Viggo F. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 22.00

 

Næste bestyrelses møde aftaltes til tirsdag den 20.. marts kl. 19.00 bl.a. med emner fra ERFA mødet den 10. marts, og konstituering.

 

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær

 

2019

Referat fra generalforsamlingen 2019

Generalforsamling afholdtes den 12. februar i vores lokaler i hjemmeværnscenteret. 14 personer var mødt op.

Vi startede aftenen med at afsynge, ”Den danske sang er en ung blond pige”

Hans bød velkommen. Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

 

Hans aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf 2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (Flemming Hansen, og bustur til Tirplitz,) at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen. Omtale af arrangementer, bl.a. deltagelse i konkurrencer med skydninger, Erfa møder, repræsentantskabsmøder, formandsmøde, 9. april og 4. maj, sommerstævne i Fredericia, samt 5. september, Julebanko, og julefrokost i 2019 sammen med cafeen. Her i år har der været nytårsparole og kammeratskabsskydning, som forsvarsbrødrene har stået for. Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Under punktet indkomne forslag: Vedtægtsændringer, 2 forslag modtaget.

  • 5. Stk. 1. 6 fanebærere/fanevagter vælges hvert år, ændres til ”udtages efter behov”
  • 7. stk. 2 Årsregnskabet fremlægges af kassereren, der skal føre de for regnskabsaflæggelse nødvendige bøger. Tilføjes ”efter revision udsendes regnskabet på mail og lægges på hjemmeside”

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget og vil blive indskrevet i vedtægterne.

Et nyt udskrift af vedtægterne, med de nye ændringer vil snarest blive udgivet.

 

Rasmus fremlagde det uddelte og reviderede og hjemmeside-indlagte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 668 kr. men så er der overført 10.000 kr. til jubilæumskontoen, så vi har lidt til afholdelse af jubilæumsfest i 2022

Der var kommentarer fra Mogens angående noter til regnskabet og besværligheder med look ind for at komme ind på landsforeningens hjemmesider. Efterlyste hurtigere og aktuelle opdateringer, især med tildelingen af medaljer og hæderstegn. Det tager i øjeblikket en 3-4 år for optegnelserne at blive up-to-date.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Angående punkt 6: Valg

På valg i år var, kasserer Rasmus, bestyrelses medlem Robert og bestyrelses medlem Viggo F.

Alle blev genvagt med akklamation.

Valg af 2 suppleanter: Nuværende Kurt Damgaard har udmeldt sig af foreningen, så genvalg af Kjeld Egebirk som 1. suppleant, og nyvalgt blev Frits Brantzen som 2. suppleant. Vi byder hjertelig velkommen til Frits, og håber det bliver til glæde og gavn for alle.

 

Revisor: Genvalg til Svend Aage Norup

 

Suppleant: Genvalg til Vagner Sørensen

 

Fanebærer og fanevagter: Udgår efter vedtagelse af vedtægtsændring.

 

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen.

Allerede udpeget i år er Hans, Viggo F og Rasmus. Så det er i gode hænder.

 

Punkt 7: Eventuelt.

Der var i mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os. Vi siger tak for det og længe leve Østjyderne.

 

Herefter var der højtidelig uddeling af årstegn og medaljer.

10 års tegn til: Brian Linddahl Jensen

25 års medalje til: Robert Koch og Hans O. Hansen

50 års medalje til John Søkær Laursen

Vi ønsker tillykke og tak for trofastheden.

Under uddelingsseancen blev der taget billeder. Vi håber de er blevet gode.

 

Efter generalforsamlingen var der dejlig smørrebrød og øl eller vand til deltagerne.

Her gik snakken livlig og der blev udvekslet mange tanker og minder.

 

Formanden Hans O. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.00

 

Kort referat fra bestyrelses møde både før og efter generalforsamlingen.

Der var fremvisning af indkøbt gaveæske til uddeling til medlemmer med runde dage m.v.

Omtale af 50 års jubilæums reception for Midtjylland den 26. marts på Hotel Årslev kro.

Omtale af 50 års jubilæums reception for Sønderjylland den 5. marts på Danhostel.

Omtale af generalforsamling for FN-Museet den 30. marts og

Omtale af Bowlingstævne i Odense den 9. marts, Robert og Erik påtænker at deltage her.

Alt sammen nævnt i det nye nummer af Baretten. Modtaget her den 13. februar.

Bestyrelsen konstituerede sig uændret.

Næste b-møde bestemt til den 12. marts.

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær.

 

2020

Referat fra generalforsamlingen 2020

Generalforsamling afholdtes den 18. februar i vores lokaler i hjemmeværnscenteret. 17 personer var mødt op.

Vi startede aftenen med at afsynge, ”Den danske sang er en ung blond pige”

Hans bød velkommen.

Punkt 1: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog John Laursen

John blev herefter enstemmig valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden. Den udlagte dagsorden blev herefter gennemgået og godkendt.

Punkt 3: Det blev Rasmus der aflagde en fyldig beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf  2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (planlagt til FN-dag, men aflyst og fælles bustur til Hanstholm), at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen. Omtale af arrangementer, bl.a. deltagelse i konkurrencer med skydninger, Erfa møder, repræsentantskabsmøder, formandsmøder, 9. april og 4. maj, Valdemarsdag, samt 5. september og julebanko. Her i år har der været nytårsparole og kammeratskabsskydning, og fremad i 2020 Dronningens 80 års fødselsdag, samt genforeningsfest og Dybbøldag.  Oplyste om antallet af foreningens medlemmer, (omkring 90). Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået.

Som kommentar til beretning blev fremført at det ser lidt fattig ud med flagstangen på havnen uden vimpel. Forsvaredes med at det slider hårdt på materialet med en vimpel hele året. Emnet vil blive behandlet på fællesmødet med de andre soldaterforeninger

Beretningen blev herefter godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen, men det blev foreslået at reminderen til GF skulle udsendes så betids at medlemmerne kunne nå at stille forslag.

Punkt 5: Rasmus fremlagde det uddelte og reviderede og hjemmeside-indlagte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 256 kr. men så er der overført 2000 kr. til jubilæumskontoen, så vi har lidt til afholdelse af jubilæumsfest i 2022.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Angående punkt 6: Valg

På valg i år var, Formand Hans O. Hansen. B-medlem Erik V. Pedersen. B-medlem Viggo Brohus

Alle blev genvagt med akklamation.

Valg af 2 suppleanter: Nuværende, Kjeld Egebirk og Frits Brantzen

Begge blev genvalgt.

Der var også genvalg til Revisor: John Laursen og revisor suppleant Vagner Sørensen

Fanebærer og – vagter udtages efter behov.

Deltager i repræsentantskabs møde Formanden + 2 mere efter bestyrelsens bestemmelse.

Punkt 7: Eventuelt.

Der var mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os.

F.eks. blev der talt meget om mail adresser. Det er ikke tilladt at sende gruppe mail hvor alle kan se de andres adr. Vi prøver på at få det ændret. Bemærkninger om en korrekt stilling når vi står med faner, – vi vil gøre vores bedste.  Forslag om en midtvejs møde med orientering om hvad vi går og laver og hvad der er på tapetet. Der kom bemærkninger angående nye bestemmelser om 2 veteran stævner, et i Slagelse og et i Holstebro. Drøftelse af støtte fra noget der hedder UN erstatning. Der kom invitationer fra Lars Storm med at vi er velkomne til at besøge veteranhjemmet i Fredericia og veteran cafeen i Vejle. Det er hermed noteret.

Bestyrelsen takker for alle indlæg og bemærkninger. Det er godt at se der stadig er god interesse for foreningen, det er vi glade for. Tak til alle der mødte op.

Herefter var der højtidelig uddeling af årstegn og medaljer.

10 års tegn til: Viggo Brohus, Lars Chr. Storm og Jesper B. Dideriksen

20 års tegn til: Kaj O. Nielsen

25 års medalje til: Niels Hauglund

40 års medalje sendes til Peder Skov Larsen

Danmarks Veteraner`s fortjenstmedalje i sølv til Hans O. Hansen

Vi ønsker tillykke og tak for trofastheden.

Under uddelingsseancen blev der taget billeder. Vi håber de er blevet gode.

Efter generalforsamlingen var der dejlig smørrebrød og øl eller vand til deltagerne.

Her gik snakken livlig og der blev udvekslet mange tanker og minder.

Formanden Hans O. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.00

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær

2021