Referater Generalforsamlinger

2025.

2024.

Tidspunkt:         tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19:00 (Mail udsendt 15feb24)

Sted:                 Marinestuen, Ove Jensens Allé 35, 8700 Horsens

                                            

 

Åbning af generalforsamlingen

Formanden bød velkommen

Mindeord for afdøde medlemmer

Der blev holdt 1 min. stilhed

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent

John Laursen blev foreslået og valgt

 1. Valg af referent

Frits K. Brantzen blev valgt

 1. Valg af stemmetællere

Blev ikke udført pga. de få deltagere

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Bestyrelsens beretning (FKB)

 

Året 2023 generelt

2023 blev økonomisk et bedre år end 2022. Det skyldes at vi fik støtte fra Veterancentret til gennemførelse af en bustur til Oksbøl, hvor vi besøgte PN- og ART Museet samt det nye museum FLUGT. Regnskabs tallene kommer lidt senere, når vi gennemgår regnskabet, men kort fortalt havde vi indtægter på kr. 53.000 mod kr. 15.000 i 2022. Vi brugte også flere penge kr. 51.000 mod kr. 15.000 i 2022. Det er selvfølgelig et udtryk for øget aktivitet, som alle er kommet vores medlemmer til gode.

Året 2023 blev traditionen tro afsluttet med julebanko i HJV-centret fredag den 1. december. Der var god tilslutning af ca. 60 deltagere i god julestemning. Gevinsterne var i høj klasse bestående af ænder, kamstege, vin, kaffe og chokolade. I pausen var der gløgg og æbleskiver samt øl og vand.

Det var et fint arrangement, som vi agter at gentage i 2024. Dog var der lidt kaos i køkkenet fordi Marinehjemmeværnet havde juleafslutning samtidigt. Vi har derfor planlagt at ændre tidspunktet fra fredag aften til søndag eftermiddag for at undgå kaos.

Landsskydning

Landsskydning for veteraner er et projekt som Østjyderne står for. Det er Hans O. Hansen der er tovholder på projektet, som ellers var lagt død af landsformanden. Det er nu genoplivet, og i 2023 blev Viborg vinder med 977 point, og Østjyderne nr. 2 med 974 point. Hans O. Hansen blev individuel vinder med 200 point.

Landsledelsens arrangementer

Vi har, så vidt det har været muligt, deltaget i landsforeningens arrangementer. I 2023 deltog vi således bl.a. på Peacekeepers Day på Kastellet i København. Landsforeningen havde i den anledning arrangeret gratis bustransport fra Jylland til veteraner og deres pårørende. Her fik Hans O. Hansen overrakt Cypern Missionens 50 års Mindemedalje og Viggo Frederiksen og Rasmus Reedtz fik The Bord of Nordic Federations Medal of Honour i sølv og Frits K. Brantzen den samme i bronze.

Vi har naturligvis også deltaget i Repræsentantskabsmøde, Formandsmøder, ERFA-møder og deltaget i regionale veteranforum, Veterantræf og konferencer.

De strategiske mål og handleplanerne i 2023

I 2021 kunne vi se, at medlemstallet var faretruende på vej nedad, men i 2022 var det lykkedes at vende dette til en svag stigning, og i 2023 var målet at fortsætte en rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer. Dette mål er heldigvis lykkedes. Vi har i 2023 en netto tilgang af 9 medlemmer til nu i alt 93 medlemmer.

For at sikre kommunikationen til medlemmerne har vi fokuseret på at sikre korrekte mailadresser til alle medlemmer. Vi mangler nu kun mailadresser på 4 medlemmer. Heraf er der 3, som ingen mailadresse har, så reelt mangler vi faktisk kun 1, men desværre oplever vi stadig, at der er fejl i mail adresserne.

Vores medlemsblad Danmarks Veteraner har også været et vigtigt kommunikationsmiddel, da vi må antage, at det kommer til alle veteraner enten som papirudgave eller elektronisk. Ulempen er, at det kun udkommer 4 gange om året, og ikke altid på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i forhold til vores aktiviteter. Vi har løbende lagt både tekst og billeder op i bladet med omtale af både afviklede og kommende aktiviteter.

Vi havde også som et mål, at få vores hjemmeside og Veteranportalen til at fungere og blive mere dynamiske. Desværre er vi ikke nået i mål med dette, men det vil være et vigtigt mål for 2024.

I årene 2022 og 2023 har vi deltaget med en stand på Horsens Kræmmermarked sammen med veterancaféen, Marineforeningen, Dragonerne og Forsvarsbrødrene. På kræmmermarkedet kommer der ca. 30.000 besøgende, og det har vist sig at være et godt sted at være for at møde veteraner fra vores interesseområde. Det har medvirket til en medlemstilgang, og vi har besluttet at være der også i fremtiden.

Flagdage den 5. september er dagen, hvor kommunerne inviterer alle veteraner, der er registreret af Veterancentret i de respektive kommuner til et arrangement for at fejre og mindes faldne soldater. Vi deltager både i Horsens og Hedensted i disse arrangementer, og er også lykkedes her at rekruttere nye medlemmer. I Horsens har vi de seneste 2 år været med til at arrangere foredrag om aftenen. I 2023 var foredragsholderen Simon Bendfeldt, der holdt foredrag med udgangspunkt i sin bog ”Blind med et brag”. Simon, der selv er veteran og bosiddende i Juelsminde, blev blind efter en ulykke med en landmine efter sin hjemkomst til Danmark. Han har nu meldt sig ind i Danmarks Veteraner Østjyderne.

Foreningens fremtid

Som det fremgår, går det i øjeblikket godt for foreningen, men der er stadig plads til forbedringer. En af de store udfordringer er stadig rekruttering af yngre medlemmer. Gennemsnitsalderen i foreningen er i øjeblikket 67 år!

Det er vigtigt for foreningens fremtid at få bragt gennemsnitsalderen ned ved rekruttering af yngre medlemmer. Soldater, der på det seneste har været udstationeret i Letland eller andre steder kunne være en oplagt målgruppe.

Det står endnu værre til med foreningens bestyrelse. Her er gennemsnitsalderen 78,7 år!

 

Dette skal forstås som en opfordring til yngre medlemmer om at melde sig som kandidat til bestyrelsesarbejdet. Hvis man ikke har mod på at komme direkte ind i bestyrelsen, kunne en start som suppleant måske være en god start? En anden mulighed er, at melde sig som resurseperson. Det betyder, at man kan påtage sig en specifik opgave som støtte til bestyrelsesarbejdet uden at være forpligtet udover, hvad man har tid og lyst til.

På bestyrelsens vegne

Frits K. Brantzen, formand

Den 20. februar 2024

Beretningen blev godkendt

 1. Indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen forslag

 1. Fremlæggelse af regnskab (RR)

Regnskab omdelt og gennemgået – godkendt

 1. BST forslag til anvendelse af overskud på kr. 5.503

Kr. 3.000 overføres til Eventkontoen, resten til 2024 – godkendt

 1. Budget for 2024

Budget gennemgået – godkendt

 1. Valg til bestyrelse m.v.
  1. Formand Frits K. Brantzen – genvalgt
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer: Kjeld Egebirk og Ib Christensen – genvalgt
  3. 2 bestyrelsessuppleanter

Forslag fra BST: Marcus Knuth – nyvalgt

Hans O. Hansen – Nyvalgt

  1. 1 bilagskontrollant, John Laursen – genvalgt
  2. 1 bilagskontrollantsuppleant, Hans O. Hansen – genvalgt
 1. Orientering om:

 

 1. Landsforeningen og fremtiden (FKB)
 1. Landsforeningen er i gang med et formandsskifte. Der er lagt op til at den nuværende næstformand Carsten Rasmussen på førstkommende repræsentantskabsmøde den 27. april 2024 skal overtage formandsposten efter Niels Hartvig Andersen, der har siddet på posten i 10 år. Valget vil i givet fald kun være for 1 år, da der er tale om en ”skæv” rotation.
 1. Der lægges op til, at årskontingentet i 2025 skal stige til kr. 400, hvoraf kr. 115 skal kanaliseres tilbage til foreningerne.
 1. Der er repræsentantskabsmøde den 27. april. Emner, der skal med på mødet, skal indsendes senest den 10. marts. Forslag fra medlemmer kan sendes til Østjydernes formand.
 1. Veteranstævne 2024 holdes på Skive Kaserne den 27-28. september.
 1. Veteranstøtten vil deltage i Totalforsvarsmesse ACTION 24 i Fredericia 19-21. april. Det vil ske på en Infostand på ca. 100 m2. Danmarks Veteraner vil deltage i diverse paneler og debatfora.

 

 1. Østjydernes strategi og handleplaner (FKB)
 1. Det strategiske mål er at øge medlemstallet med vægt på yngre veteraner for at sikre foreningens overlevelse på længere sigt. > 100 medlemmer.
 2. Vi skal gøre Østjydernes hjemmeside aktuel, dynamisk og informativ, så den bliver interessant læsning for potentielle nye medlemmer.
 3. Vi skal eksponere foreningen på Horsens Kræmmermarked og evt. andre steder, hvor vi kan møde veteraner.
 4. Vi skal fortsat arbejde tæt sammen med Veterancafé Horsens Hedensted for et øget udbud af arrangementer.
 5. Vi skal bidrage med tekst og fotos til medlemsbladet Danmarks Veteraner.

 

 1. Veterancafé Horsens Hedensted – orientering (FKB)
 1. Caféen har i 2023 skiftet navn til Veterancafé Horsens Hedensted som følge af samarbejdet med Hedensted kommune, der indebærer økonomisk støtte til driften.
 1. Det vil også i 2024 være gratis at komme til kaffe hver torsdag (helligdage undtaget) og benytte sig af caféens faciliteter.
 1. Der vil også i 2024 blive mange arrangementer som bustur, grillaftener, petanque, foredrag, foto/filmaften etc.
 1. Bestyrelse i 2024: Formand: Frits K. Brantzen. Næstformand: Viggo Frederiksen. Kasserer: Kjeld Egebirk.

Styregruppe medlemmer: Ib Christensen, Hans O. Hansen, Robert Koch og Peter V. Tønnesen.

 1. Eventuelt
 • Overrækkelse af årstegn og medaljer m.v.:

– Frits K. Brantzen, 10 års tegn

– Frits K. Brantzen, DV Fortjenstmedalje i Bronze

– Kjeld Egebirk, 80 års fødselsdagsgave

 • Endvidere til personer, der ikke kunne være tilstede: –

– Thomas B. E. Andersen, 20 års tegn – overrækkes senere

– Dan Søkær Laursen, 20 års tegn – overrækkes senere

– Ejgil W. Rasmussen, 20 års tegn, er overrakt personligt 13feb24 (RR+FKB)

– Henning Andersen, 25 års medalje, sygemeldt – overrækkes senere

– Martin Rask, 25 års medalje, sygemeldt – overrækkes senere

 

 1. Afslutning

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:15, hvorefter der var smørrebrød.

2023.

Østjydernes Generalforsamling 14feb23 kl. 1900

 

DAGSORDEN Referat
A.   Velkomst ved (FKB)

 

Velkommen til de fremmødte 9 medlemmer
B.   Mindeord for afdøde medlemmer

 

Der blev holdt 1 min. stilhed.
1.    Valg af dirigent

 

John Laursen blev valgt.
2.    Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt.
3.    Bestyrelsens beretning for året 2022     

 

Året 2022 generelt

2022 blev normaliseringens år, hvor vi næsten kom fri af alle restriktioner i forbindelse med Covid19. Det var dog stadig et beskedent fremmøde til de forskellige arrangementer. Det kan muligvis skyldes ophobning af fester og fejringer af begivenheder, der ikke kunne gennemføres i perioder med restriktioner. Foreningens begrænsede økonomi satte samtidig en begrænsning i hvor mange og store arrangementer vi kunne gennemføre, ikke mindst fordi vi stod overfor fejring af Østjydernes 50 års jubilæum. Til gengæld kunne vi slutte op om de arrangementer, der blev gennemført i regi af Veterancaféen.

 

Strategiske mål og handleplaner

Der var ikke fra starten af året udarbejdet specifikke strategiske mål og handleplaner, men helt naturligt har fokus været på nogle væsentlige problemområder.

 

Gennem de seneste har der været en tilbagegang i antallet af medlemmer samtidig med at gennemsnits alderen er blevet foruroligende høj. Fokus har derfor været på rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af de eksisterende medlemmer. Et af problemerne var kommunikation ud til medlemmerne. Det viste sig, at vi enten manglede eller havde fejl i ca. 1/3 af medlemmernes mailadresser. Det er nu lykkedes at få bragt antallet af manglende mailadresser ned på 5. 3 af disse har ingen mail, og de to sidste har det ikke været muligt at få kontakt til, hverken telefonisk eller ved brevpost.

Rekruttering af nye medlemmer er en vanskelig opgave, da vi ikke kan få adgang til adresser til de ca. 650 veteraner i Hedensted og Horsens kommuner, der ikke er medlem af Danmarks Veteraner Østjyderne. Selv hvis vi havde disse adresser måtte vi ikke henvende os til dem på grund af lovgivningen. Den eneste mulighed er at gøre os mere synlige. Det har vi i 2022 gjort ved at være på en stand på Kræmmermarkedet i Horsens. Det viste sig at være en succes. Bl.a. på grund af denne eksponering kan vi i 2022 konstatere en medlemstilgang.

Fastholdelse af medlemmer forudsætter en løbende kommunikation. Vi har derfor øget udsendelse af information via mail, både om lokale arrangementer og om arrangementer i regi af Danmarks Veteraner, Veteranstøtten og Veterancentret. Samtidig har vi mange indlæg i vores medlemsblad Danmarks Veteraner.

 

Flagdag 05sep22

Dette arrangement ligger i kommunernes regi. Vi deltog både i Horsens og Hedensted. Om aftenen havde vi lånt den store sal på Rådhuset, hvor vi havde arrangeret et foredrag med kommandør Bill, der fortalte om Den Danske Flåde nu og i fremtiden. Der var ca. 50 deltagere, der gjorde brug af dette gratis arrangement.

 

Jubilarstævne og formandsmøde i Skive

Viggo Frederiksen og Frits Brantzen deltog i dette arrangement, hvor Viggo fik tildelt sit 50 årstegn. Ved formandsmødet lykkedes det at få accept til genoptagelse af skydekonkurrencen mellem foreningerne under Danmarks Veteraner. Hans O. Hansen står nu for dette sammen med Viggo Frederiksen.

 

Østjydernes 50 års jubilæum 12nov22

Vi fejrede vores 50 års jubilæum i Håndværkerforeningens lokaler i Allégade. Vi havde reception om formiddagen med besøgende fra nær og fjern. Blandt gæsterne var bl.a. borgmester Ole Vind fra Hedensted samt flere byrådsmedlemmer. Om aftenen skulle der have været stor gallafest med musik og dans, men på grund af for lille tilslutning blev det ændret til en festmiddag, hvor vi havde vores Landsformand Niels Hartvig Andersen som æresgæst.

 

Julebanko 02dec22

Julebanko blev som årets sidste arrangement afholdt i HJV Centret. Der kom ca. 65 deltagere, der hyggede sig med banko, gløgg og æbleskiver.

 

Gennemførte arrangementer

 • Mindehøjtidelighed 9. april
 • Mindehøjtidelighed 4. maj
 • Bustur til Elvis Museet og Hvidsten Kro 11jun22 (i Veterancaféens regi)
 • Kræmmermarkedet i Horsens 29-31jul22 (i Veterancaféens regi)
 • Grillparty ved Veterancaféen 19aug22
 • Bustur til Frøslevlejren og Genforeningsmuseet 24sep22 (i Veterancaféens regi)
 • Flagdag i Horsens og Hedensted 05sep22
 • Foredrag ved Kommandør Bill 05sep22
 • Jubilarstævne og formandsmøde i Skive 17sep22
 • Østjydernes 50 års jubilæum 12nov22
 • Julebanko i HJV Centret 02dec22

 

Den 14. februar 2023

 

Danmarks Veteraner Østjyderne

Frits K. Brantzen, formand

 

Beretningen blev godkendt

 

4.    Indkomne forslag

a.    Fra medlemmerne

b.    Fra bestyrelsen

 

a.    Ingen indkomne forslag fra medlemmerne

b.    Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne blev godkendt.

5.    Fremlæggelse af regnskab (RR)

a.    Bestyrelsen foreslår årets overskud overført til 2023.

b.    Bestyrelsen foreslår Jubilæums kontoen videreført til 2023.

 

Regnskab blev godkendt.

a.    Godkendt

b.    Godkendt

6.    Valg

Bestyrelse i 2022:

Frits K. Brantzen, formand

*) Rasmus Reedtz, kasserer

*) Viggo Frederiksen, næstformand

*) Robert Koch

Kjeld Egebirk

Ib Christensen

*) Erik V. Pedersen, suppleant

*) Suppleant (mangler)

Revisorer i 2022:

John Laursen

*) Svend Aage Norup

*) Revisorsuppleant (mangler)

*) Markerede er på valg

Valgresultat

 

Til bestyrelsen 2023:

Rasmus Reedtz, kasserer (genvalg for 2 år)

Viggo Frederiksen (genvalg for 2 år)

Robert Koch (genvalg for 2 år)

Erik V. Pedersen (genvalg 1 år som suppleant)

Kjeld Emil Olsen (nyvalg 1 år som suppleant)

Til revisorer:

Svend Aage Norup (genvalg for 2 år)

Hans O. Hansen (nyvalg 1 år som suppleant)

Bestyrelsen vil konstituere sig snarest muligt.

7.    Orientering om Hovedforeningen og fremtiden

 

a.    Danmarks Veteraner

b.    Veteranstøtten

 

c.    Østjydernes budget 2023

 

d.    Østjydernes strategi og handleplaner

 

e.    Veterancafé Horsens

 

a.    Danmarks Veteraner

–       Landsformand Niels Hartvig Andersen stiller op til endnu en valgperiode. Han har fundet sin afløser, pensioneret Brigadegeneral Carsten Rasmussen, der har accepteret at stille op efter en periode som næstformand som ”føl” til Niels Hartvig.

–       I 2023 vil der være fokus på kommunikation både udadtil som internt, for at fremme kendskabet til og forståelsen af veteranarbejdet.

–       Medlemstallet har været lidt stigende, og antallet af medlemmer er nu tæt på 3500. Der er i dag 25 foreninger under Danmarks Veteraner.

b.    Veteranstøtten

–       Veteranstøtten vil i 2023 prioritere fornyelser i de mange tilbud, der løbende udbydes til veteraner. Der vil blive lagt vægt på samarbejdet med de enkelte foreninger i Danmarks Veteraner og Veteranstøttens forskellige udvalg.

–       Veteranstøtten har ca. 100 frivillige, der er fordelt i de forskellige udvalg:

Ø  Forretningsudvalget

Ø  Veteranrådgivningen

Ø  Informations- og Uddannelsesudvalget

Ø  Aktivitets- og Socialudvalget

Ø  Friluftsudvalget

Ø  Idrætsudvalget

Det kan anbefales at melde sig til maillisten på Danmarks Veteraners hjemmeside for at få de mange tilbud direkte i din mailboks. De mange tilbud er som hovedregel gratis bortset fra transportomkostninger.

c.    Østjydernes budget 2023

Der kan ikke laves aktiviteter uden penge. Heldigvis har vi fået opbygget en sund økonomi, der muliggør flere aktiviteter i 2023. Budget for 2023 blev gennemgået og godkendt.

 

d.    Østjydernes strategi og handleplaner

Det strategiske mål er at tiltrække og fastholde flere medlemmer til Østjyderne. Det skal ske ved forskellige aktiviteter i lokalområdet, der primært er Horsens og Hedensted kommuner.

–       Deltagelse på Horsens Kræmmermarked på Veterancafé Horsens stand.

–       Aktiv deltagelse i egne og andres arrangementer, der har relevans for veteraner.

–       Samarbejde med Horsens og Hedensted kommuner i forbindelse med Flagdagen 05sep. Vi skal have en foromtale af vore kommende arrangementer med i kommunernes invitationer til deres veteraner.

–       Vi skal evt. i samarbejde med Veterancafé Horsens arrangere udflugter til interessante udflugtsmål.

 

e.    Veterancafé Horsens

Veterancafé Horsens har ingen faste indtægter, men er 100% afhængig af donationer. Der modtages §18 midler fra både Horsens og Hedensted Kommune. For at fortsætte med sit økonomisk tilskud, har Hedensted Kommune ønsket at få ”Hedensted” implementeret i caféens navn. Der arbejdes derfor med en navneændring til ”Veterancafé Horsens Hedensted”. Økonomien er nu så god, at benyttelse af caféen også i 2023 vil være gratis, bortset fra udflugter og lignende arrangementer, hvor der kan forekomme en beskeden egenbetaling.

Veterancafé Horsens har reserveret en stand på Horsens Kræmmermarked i 2023, hvor Østjyderne også vil være repræsenteret.

 

8.    Eventuelt

·         Overrækkelse af årstegn m.v.

·         Input til bestyrelsens arbejde

Overrækkelse af årstegn m.v.

                                                                

·         Per Grønskov Nielsen måtte desværre melde afbud i sidste øjeblik pga. dødsfald i familien. Per vil modtage sit 20 års tegn for medlemskab af Danmarks Veteraner ved først givne lejlighed efter nærmere aftale.

·         Brian Z. Tindbæk Kristensen modtog sin 40 års jubilæumsmedalje for medlemskab af Danmarks Veteraner på generalforsamlingen.

·         Jim Barry Larsen kunne ikke være tilstede. Han vil modtage sin 40 års jubilæumsmedalje for medlemskab af Danmarks Veteraner ved først givne lejlighed efter nærmere aftale.

·         Viggo Frederiksen, der ikke kunne være tilstede, modtog sin 50 års jubilæumsmedalje for medlemskab af Danmarks Veteraner den 9. februar 2023.

·         Rasmus Reedtz modtog Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i sølv på generalforsamlingen.

Afslutning Formanden, Frits K. Brantzen afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten og de fremmødte medlemmer.
  Horsens den 14. februar 2023

 

 

Dirigent: John Laursen

Formand: Frits K. Brantzen

2022

Referat fra generalforsamlingen 2022

Generalforsamling afholdtes den 8. februar i vores lokaler i hjemmeværnscenteret. 15 personer var mødt op.

Hans bød velkommen. Bad herefter forsamlingen om at iagttage 1 minuts stilhed til ære for afdøde medlemmer, og udtalte et ”æret være deres minde”

Punkt 1: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog John Laursen

John blev herefter enstemmigt valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden. Den udlagte dagsorden blev herefter gennemgået og godkendt.

Punkt 3: Formanden aflagde herefter en fyldig beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf  2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (lidt stille i år på grund af corona)  at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen. Omtale af arrangementer, bl.a. deltagelse i konkurrencer med skydninger, Erfa møder, repræsentantskabsmøder, formandsmøder, 9. april og 4. maj, Valdemarsdag, runde fødselsdage, samt 5. september og julebanko. Her i år 2022 har der været afholdt kammeratskabsskydning, og fremad er der arrangementer den 9, april og 4. maj. Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået.  Der blev af Ib fremsat kommentarer, med hensyn til bedre faneregler, så de bliver mere regelrette. Det kan her tilføjes at der meget snart bliver placeret både faner, dannebrogsflag, håndsving og en håndbog med regler, på cafeen, hvor det kan hentes. Beretningen blev herefter godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag. Der var indkommet forslag til ændring af vedtægter, således at de steder hvor der står ”Baretten” bliver ændret til ”medlemsbladet” og en ændring af § 6 og 7 og 8 så de nu er mere aktuelle. Forslagene blev fint fremlagt og kommenteret af John og blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

De nye ændringer vil snarest blive indforskrevet i vedtægterne.

Punkt 5: Rasmus fremlagde det uddelte og reviderede og hjemmeside-indlagte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 204,57 kr. men så er der overført 4000,00 kr. til jubilæumskontoen, så vi har lidt til afholdelse af jubilæumsfest i 2022. Saldoen på denne konto er ca. 40 000,00 kr. og der er planer om afholdelse af en 50 års jubilæumsfest den 12. november 2022 på Håndværkerforeningen i Horsens.

Regnskabet blev herefter godkendt,

Punkt 6: Valg

6A              På valg i år var, Formand Hans O. Hansen. Han ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Frits K. Brantzen

6B             B-medlem Erik V. Pedersen og B-medlem Viggo Brohus. Ingen af dem ønskede genvalg. Nyvalgt blev Nicolas Østergaard og Ib Christensen

Valg af 2 suppleanter: Kjeld Egebirk genvalgt og Erik V. Pedersen nyvalgt

Der var også genvalg til Revisor: John Laursen og revisor suppleant Vagner Sørensen

Fanebærer og -vagter udtages efter behov.

Deltager i repræsentantskabs møde: Formanden + 2 mere efter bestyrelsens bestemmelse.

Punkt 7: Eventuelt.

Erik havde et indlæg angående det at ”nøjes med e-udgaven af medlemsbladet”. Vi er blevet oplyst om at bladet mister et større støttebeløb og derfor må finde besparelser eller indskrænkninger. Én måde at spare på kunne værre, at man vælger at nøjes med e-udgaven. Hvis så f.eks. cafeen havde nogle eksemplarer liggende, så vi kan se dem dér i papirudgaven, og samtidig snakke med andre om indholdet og nyde de fine omgivelser i cafeen, kunne dette måske være en god måde. Det er blevet mere læsevenlig i den nye PDF-filformat og det kan forstørres op, så det er lettere at læse, og de små dumme billeder foroven bliver faktisk bedre og tydeligere, Nu kan vi tænke lidt over det og så vende tilbage senere.

Erik benyttede lejligheden og ordet til at rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde i mange år, og for mange gode oplevelser i foreningen, og for spændende opgaver som lokalredaktør af medlemsbladet. Foreslog herefter forsamlingen at udbringe ”et trefoldigt hurra og et længe leve Danmarks veteraner – Østjyderne”.

Herefter var der personlig og højtidelig uddeling af medaljer.

50 års medalje til Leif Udbye Jensen og

50 års medalje til Svend Åge Norup

Øvrige medaljer og årstegn sendes til rette vedkommende.

Vi ønsker tillykke og siger tak for trofastheden.

Under uddelingsseancen blev der taget billeder. Vi håber de er blevet gode og kan komme med på hjemmesiden og måske med i næste nr. af Danmarks veteraner.

Her kom så dagens overraskelse, idet der blev udtrykt tak for indsatsen, og råbt hurra for de udtrådte b-medlemmer. Hans O., Erik V. og Viggo Brohus

Og udleveret fortjenstmedaljer i sølv til Robert og Erik. Dette var fuldstændig uventet og alt for galt, vi har jo ikke gjort noget særligt, men vi siger tusind tak for tildelingen og er meget glade og stolte over modtagelsen.

Hans O. benyttede her lejligheden til at udlevere FNs 75 års medalje til alle deltagerne i turen til Rindsholm, på FN dagen.

Efter generalforsamlingen var der dejlig smørrebrød og øl eller vand til deltagerne.

Her gik snakken livlig og der blev udvekslet mange tanker og minder.

Formanden Hans O. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.00

Med venlig hilsen, Erik V. — Afgående sekretær!

2021

Referat fra generalforsamlingen 2021

Generalforsamling blev, pga. Corona, først afholdt den 8. juni på Marinestuen i Horsens og 13 personer var mødt op.

Hans bød velkommen.

Punkt 1: Valg af dirigent: Rasmus Reedtz blev foreslået.

Rasmus blev herefter enstemmigt valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden. Den udlagte dagsorden blev herefter gennemgået og godkendt.

Punkt 3: Formand Hans O. aflagde en fyldig beretning om foreningens virke i det forgangne år, det har jo været et helt usædvanlig år med Corona restriktioner, så meget har været neddroslet til et meget begrænset antal deltagere, men vi har forsøgt at gennemføre arrangementer så godt vi har kunnet.  Herefter omtalte han de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf 2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (aflyst i år,) at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen. Omtale af arrangementer, bl.a. 9. april og 4. maj. Har aflagt besøg hos runde fødselarer med gaver. Nogle blev fejret ved et fælles arrangement på caféen, en dejlig sommerdag. Oplyste om antallet af foreningens medlemmer, (omkring 83). Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået.

Som kommentar til beretning blev der forespurgt om hvad vi kan gøre for at samle (de blå) og hvor stor en del af veteranerne der er (blå). Rasmus besvarede det med at alle farver baretter nu er Danmarks veteraner og at andelen med de blå nok er ca. 80 % og at gennemsnits alderen er stigende.

Beretningen blev herefter godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen.

Punkt 5: Rasmus fremlagde det uddelte og reviderede og hjemmeside-indlagte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 151,90 kr. og desværre ingen overførsel til jubilæumskontoen i år, på grund af færre arrangementer og – indtægter.

Jubilæumskontoen udviser et overskud på 1,47 kr. som den har givet i renteindtægt.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Angående punkt 6: Valg

På valg i år var, kasserer: Rasmus Reedtz, b-medlem Viggo Frederiksen og b-medlem Robert Koch

Alle blev genvagt med akklamation.

Valg af 2 suppleanter: Nuværende, Kjeld Egebirk og Frits Brantzen

Begge blev genvalgt.

Der var også genvalg til Revisor: Svend Aage Norup, og revisor suppleant Vagner Sørensen

Fanebærer og – vagter udtages efter behov.

Deltager i repræsentantskabs møde Formanden + 2 mere efter bestyrelsens bestemmelse.

Punkt 7: Eventuelt.

Der var mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os.

Mogens Bach donerede en flagstander (vimpel) til flagstangen på havnen. Som han sagde, det ser så fattig ud uden en stander. Vi siger mange tak for det. Frits Brantzen oplyste om en båd med veteraner der ankommer til havnen i Horsens den 6. juli. Vi skal i samarbejde med Heidi, vores veteran – koordinator, og caféen deltage i modtagelsen af denne. Ib Christensen og Kjeld Egebirk sørger for kajpladsen til dem, i samarbejde med havnen.

Bestyrelsen takker for alle indlæg og bemærkninger. Det er godt at se der stadig er god interesse for foreningen, det er vi glade for. Tak til alle der mødte op. Længe leve Østjyderne.

Herefter var der højtidelig uddeling af årstegn og medaljer.

20 års tegn til: Rasmus Reedtz, Erik V. Pedersen og Ib Christensen

25 års medalje til: Mogens Bach

40 års medalje til: Alex Sørensen

Vi ønsker tillykke og tak for trofastheden.

Under uddelingsseancen blev der taget billeder. Vi håber de er blevet gode.

Efter generalforsamlingen var der dejlig smørrebrød og øl eller vand til deltagerne.

Her gik snakken livlig og der blev udvekslet mange tanker og minder.

Formanden Hans O. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til Rasmus for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.00

Med venlig hilsen, Erik V. Pedersen — Sekretær

2020

Referat fra generalforsamlingen 2020

Generalforsamling afholdtes den 18. februar i vores lokaler i hjemmeværnscenteret. 17 personer var mødt op.

Vi startede aftenen med at afsynge, ”Den danske sang er en ung blond pige”

Hans bød velkommen.

Punkt 1: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog John Laursen

John blev herefter enstemmig valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden. Den udlagte dagsorden blev herefter gennemgået og godkendt.

Punkt 3: Det blev Rasmus der aflagde en fyldig beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf  2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (planlagt til FN-dag, men aflyst og fælles bustur til Hanstholm), at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen. Omtale af arrangementer, bl.a. deltagelse i konkurrencer med skydninger, Erfa møder, repræsentantskabsmøder, formandsmøder, 9. april og 4. maj, Valdemarsdag, samt 5. september og julebanko. Her i år har der været nytårsparole og kammeratskabsskydning, og fremad i 2020 Dronningens 80 års fødselsdag, samt genforeningsfest og Dybbøldag.  Oplyste om antallet af foreningens medlemmer, (omkring 90). Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået.

Som kommentar til beretning blev fremført at det ser lidt fattig ud med flagstangen på havnen uden vimpel. Forsvaredes med at det slider hårdt på materialet med en vimpel hele året. Emnet vil blive behandlet på fællesmødet med de andre soldaterforeninger

Beretningen blev herefter godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen, men det blev foreslået at reminderen til GF skulle udsendes så betids at medlemmerne kunne nå at stille forslag.

Punkt 5: Rasmus fremlagde det uddelte og reviderede og hjemmeside-indlagte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 256 kr. men så er der overført 2000 kr. til jubilæumskontoen, så vi har lidt til afholdelse af jubilæumsfest i 2022.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Angående punkt 6: Valg

På valg i år var, Formand Hans O. Hansen. B-medlem Erik V. Pedersen. B-medlem Viggo Brohus

Alle blev genvagt med akklamation.

Valg af 2 suppleanter: Nuværende, Kjeld Egebirk og Frits Brantzen

Begge blev genvalgt.

Der var også genvalg til Revisor: John Laursen og revisor suppleant Vagner Sørensen

Fanebærer og – vagter udtages efter behov.

Deltager i repræsentantskabs møde Formanden + 2 mere efter bestyrelsens bestemmelse.

Punkt 7: Eventuelt.

Der var mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os.

F.eks. blev der talt meget om mail adresser. Det er ikke tilladt at sende gruppe mail hvor alle kan se de andres adr. Vi prøver på at få det ændret. Bemærkninger om en korrekt stilling når vi står med faner, – vi vil gøre vores bedste.  Forslag om en midtvejs møde med orientering om hvad vi går og laver og hvad der er på tapetet. Der kom bemærkninger angående nye bestemmelser om 2 veteran stævner, et i Slagelse og et i Holstebro. Drøftelse af støtte fra noget der hedder UN erstatning. Der kom invitationer fra Lars Storm med at vi er velkomne til at besøge veteranhjemmet i Fredericia og veteran cafeen i Vejle. Det er hermed noteret.

Bestyrelsen takker for alle indlæg og bemærkninger. Det er godt at se der stadig er god interesse for foreningen, det er vi glade for. Tak til alle der mødte op.

Herefter var der højtidelig uddeling af årstegn og medaljer.

10 års tegn til: Viggo Brohus, Lars Chr. Storm og Jesper B. Dideriksen

20 års tegn til: Kaj O. Nielsen

25 års medalje til: Niels Hauglund

40 års medalje sendes til Peder Skov Larsen

Danmarks Veteraner`s fortjenstmedalje i sølv til Hans O. Hansen

Vi ønsker tillykke og tak for trofastheden.

Under uddelingsseancen blev der taget billeder. Vi håber de er blevet gode.

Efter generalforsamlingen var der dejlig smørrebrød og øl eller vand til deltagerne.

Her gik snakken livlig og der blev udvekslet mange tanker og minder.

Formanden Hans O. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.00

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær

2019

Referat fra generalforsamlingen 2019

Generalforsamling afholdtes den 12. februar i vores lokaler i hjemmeværnscenteret. 14 personer var mødt op.

Vi startede aftenen med at afsynge, ”Den danske sang er en ung blond pige”

Hans bød velkommen. Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

Hans aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf 2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (Flemming Hansen, og bustur til Tirplitz,) at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen. Omtale af arrangementer, bl.a. deltagelse i konkurrencer med skydninger, Erfa møder, repræsentantskabsmøder, formandsmøde, 9. april og 4. maj, sommerstævne i Fredericia, samt 5. september, Julebanko, og julefrokost i 2019 sammen med cafeen. Her i år har der været nytårsparole og kammeratskabsskydning, som forsvarsbrødrene har stået for. Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået.

Beretningen blev herefter godkendt.

Under punktet indkomne forslag: Vedtægtsændringer, 2 forslag modtaget.

 • 5. Stk. 1. 6 fanebærere/fanevagter vælges hvert år, ændres til ”udtages efter behov”
 • 7. stk. 2 Årsregnskabet fremlægges af kassereren, der skal føre de for regnskabsaflæggelse nødvendige bøger. Tilføjes ”efter revision udsendes regnskabet på mail og lægges på hjemmeside”

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget og vil blive indskrevet i vedtægterne.

Et nyt udskrift af vedtægterne, med de nye ændringer vil snarest blive udgivet.

Rasmus fremlagde det uddelte og reviderede og hjemmeside-indlagte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 668 kr. men så er der overført 10.000 kr. til jubilæumskontoen, så vi har lidt til afholdelse af jubilæumsfest i 2022

Der var kommentarer fra Mogens angående noter til regnskabet og besværligheder med look ind for at komme ind på landsforeningens hjemmesider. Efterlyste hurtigere og aktuelle opdateringer, især med tildelingen af medaljer og hæderstegn. Det tager i øjeblikket en 3-4 år for optegnelserne at blive up-to-date.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Angående punkt 6: Valg

På valg i år var, kasserer Rasmus, bestyrelses medlem Robert og bestyrelses medlem Viggo F.

Alle blev genvagt med akklamation.

Valg af 2 suppleanter: Nuværende Kurt Damgaard har udmeldt sig af foreningen, så genvalg af Kjeld Egebirk som 1. suppleant, og nyvalgt blev Frits Brantzen som 2. suppleant. Vi byder hjertelig velkommen til Frits, og håber det bliver til glæde og gavn for alle.

Revisor: Genvalg til Svend Aage Norup

Suppleant: Genvalg til Vagner Sørensen

Fanebærer og fanevagter: Udgår efter vedtagelse af vedtægtsændring.

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen.

Allerede udpeget i år er Hans, Viggo F og Rasmus. Så det er i gode hænder.

Punkt 7: Eventuelt.

Der var i mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os. Vi siger tak for det og længe leve Østjyderne.

Herefter var der højtidelig uddeling af årstegn og medaljer.

10 års tegn til: Brian Linddahl Jensen

25 års medalje til: Robert Koch og Hans O. Hansen

50 års medalje til John Søkær Laursen

Vi ønsker tillykke og tak for trofastheden.

Under uddelingsseancen blev der taget billeder. Vi håber de er blevet gode.

Efter generalforsamlingen var der dejlig smørrebrød og øl eller vand til deltagerne.

Her gik snakken livlig og der blev udvekslet mange tanker og minder.

Formanden Hans O. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.00

Kort referat fra bestyrelses møde både før og efter generalforsamlingen.

Der var fremvisning af indkøbt gaveæske til uddeling til medlemmer med runde dage m.v.

Omtale af 50 års jubilæums reception for Midtjylland den 26. marts på Hotel Årslev kro.

Omtale af 50 års jubilæums reception for Sønderjylland den 5. marts på Danhostel.

Omtale af generalforsamling for FN-Museet den 30. marts og

Omtale af Bowlingstævne i Odense den 9. marts, Robert og Erik påtænker at deltage her.

Alt sammen nævnt i det nye nummer af Baretten. Modtaget her den 13. februar.

Bestyrelsen konstituerede sig uændret.

Næste b-møde bestemt til den 12. marts.

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær.

2018

Referat fra generalforsamlingen 2018

Generalforsamling afholdtes den 13. februar i vores lokaler i hjemmeværnscenteret. 15 personer var mødt op.

Vi startede aftenen med at afsynge, ”I Danmark er jeg født” hvorefter der blev serveret en dejlig ret med stegt flæsk med persillesovs, som Kurt havde fremtryllet. Der var rigelig af alt og det smagte fortrinlig.  Så blev der spist og snakket og alt var godt, og vi siger mange tak til Kurt for det hele.

Efter spisningen gik vi ind ved siden af hvor generalforsamlingen så blev gennemført.

Viggo bød velkommen igen, og bad forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for at ære og mindes de kammerater som har forladt os i årets løb. Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

Viggo aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf 2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (Minestryger, og bustur til Langelandsfortet,) at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen. Omtale af arrangementer, bl.a. Erfa møder, Rep. møde, 9. april og 4. maj, samt 5. september, Julebanko, og julefrokost sammen med cafeen. Vi var med da cafeen havde et års jubilæum, hvor Danmarkssamfundet havde tildelt cafeen en meget fin fane til eget brug. Her i år har der været nytårsparole og kammeratskabsskydning, som veteranerne har stået for. Vi forsøger at arrangere noget mere i samarbejde med andre soldaterforeninger, bl. a. bowling sammen med forsvarsbrødrene. Omtalte det løse anker på monumentet på havnen, det er nu repareret og fin igen. Det var så heldigt at Hede Nielsens fond havde bevilget et beløb til udgifterne hertil.  Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået, og for tiden som formand for Østjyderne.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

Under punktet indkomne forslag: Vedtægtsændringer, 2 forslag modtaget.

Forslag 1. angående optagelse af støttemedlemmer. Mogens spurgte om bevæggrunde for dette. Det blev indgående forklaret om det at kunne være støttemedlem i foreningen. Det giver et tilhørsforhold til foreningen, og man kan deltage på lige fod med medlemmerne i alle arrangementer. Det giver en vis status og landsforeningen har opfordret hertil og godkendt det. Andre foreninger i området har det, ligesom museet i Frøslev. Økonomisk er det også en fordel for foreningen, idet kontingentet svarer til det vi får retur fra landsforeningen, og der er ingen ekstra udgifter, men indtægter fra deltagelse i arrangementerne, f.eks. skydning.

Efter indgående og detaljeret forklaring blev den foreslåede ændring enstemmigt godkendt.

Forslag 2. angående ændring af aflæggelse af regnskab blev trukket tilbage.

Et nyt udskrift af vedtægterne, med den nye ændring vil snarest blive udgivet.

Rasmus fremlagde det uddelte og reviderede og hjemmeside-indlagte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 509 kr. men så er der overført 9.000 kr. til jubilæumskontoen, så vi har lidt til afholdelse af jubilæumsfest i 2022

Der var kommentarer fra Mogens om landsforeningens regnskab sidste år, det var horribelt og en skandale, og vi havde også fremsendt kritiske kommentarer, men de blev stort set ignoreret. Men vi er opmærksomme og ihærdige så vi prøver til igen i år. Alle kender Rasmus fra Horsens, og det skal de blive ved med. Vagner udtrykte bekymring om rigelig stort beløb liggende i kassen, vi er opmærksomme på risikoen, men det er rart og nødvendigt at have godt med vekselpenge f.eks. til julebanko, hvor mange kommer med 100 kr. eller 500 kr. sedler.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Angående punkt 6: Valg

Formand Viggo ønskede ikke genvalg så bestyrelsen foreslog Hans O. Hansen. Han blev enstemmigt valgt og vi ønsker tillykke med valget og håber det bliver til gavn og glæde for alle.

Til bestyrelsen blev herefter nyvalgt Viggo Frederiksen og genvalg af Erik V. og Viggo Brohus.

Valg af 2 suppleanter: Genvalg af Kurt som 1 suppleant og genvalg af Kjeld Egebirk som 2. suppleant. Vi byder hjertelig velkommen i bestyrelsen, og håber det bliver til glæde og gavn for alle.

Revisor: Genvalg til John Laursen

Suppleant: Leonhard ønskede ikke genvalg så nyvalgt blev Vagner Sørensen.

Fanebærer og fanevagter: Bestyrelsen retter henvendelse efter behov.

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen.

Foreningen udtrykker stor tak til Viggo Frederiksen, for mange år som formand for foreningen. Du trådte til da det så sort ud efter Kaj Aage Lunds død, men du har fået foreningen i god gænge igen.  Vi ønsker held og lykke fremover og håber at vi stadig kan trække på din store expertise og erfaring i mange forhold.

Punkt 7: Eventuelt.

Mogens fremførte bemærkninger om dagsorden til generalforsamlingen. Vi må se at få ændret det som trænger til ændring bl.a. med fanebærer og deltagere i repræsentantskabsmødet.  Efterlyste herefter flere informationer om veterancafeen.  Kurt redegjorde for forholdene. Bl.a. angående åbningstider og bemanding. Der er eller har været 16 frivillige personer tilknyttet, som har været på kursus m.v. Der er også nedsat en styregruppe, som skal styre begivenhederne. Fortalte om et pænt besøgs tal og en god dag med et års jubilæums fest. Her var besøg af borgmester Peter Sørensen, formanden fra hovedforeningen og Torben Engholm fra Danmakssamfundet.  Sidstnævnte medbragte en fane som blev overdraget til cafeen med gode ord om, at nu var det cafeens fane, og kunne bruges af den. Der var også pæne taler af byens borgmester og fra formanden fra landsforeningen. De ønskede tillykke med jubilæet og udtrykte ønsket om held og lykke fremover. Det helt store problem lige nu er at amatørteateret blokerer for mange af lørdagsmøderne. Der står et eller andet sted at de har første ret. Det er meget utilfredsstillende, og holder ikke i længden. Der kan mærkes nedgang i besøgstallet efter aflysninger, så vi håber man snart finder en bedre løsning. Indtil videre har der været arrangeret udflugter for cafeens brugere til bl.a. slagteriet og til fisketure. Cafeen har egen økonomi, med kommunal og veteran støtte, og ingen sammenblanding med andre foreninger, men nogle af personerne er med flere steder.

Mogens havde besvær med at få svar fra HB når han skrev noget til dem, de svarer ikke. Rasmus og Viggo har nogle gange fået svar. Det er kun de sidste tre år som er blevet opdateret med hvem der har fået hæderstegn. Opfordrede til at lægge pres, gennem ERFA f.eks. hvor der er mange jyder og fynboere repræsenteret. Mogens sluttede med ros til Viggo formand for mange års ihærdige indsats som formand for foreningen.

Der var i øvrigt mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os. Vi forsøger igen med opfordring i bladet og med opringninger til de medlemmer som vi ikke har mail adr. på, måske kan vi få nogle flere med, som vi så kan kommunikere bedre med. Vi siger tak for dem alle, det bekræfter at der stadig er stor interesse og deltagelse i vores forening. Tak for det og længe leve Østjyderne.

Herefter gik man over til ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 1: Genvalg til John som dirigent. Han takkede for valget, og forslog afstemning med håndsoprækning til ændringsforslag om støttemedlemmer. Det blev enstemmigt vedtaget.

Forslag om ændring af dagsorden med regnskab: tilbage trukket.

Herefter var der højtidelig uddeling af årstegn og medaljer.

10 års tegn til: Kjeld Egebirk.

20 års tegn til: Hans Simonsen

25 års medalje til: Jens Ole H. Sørensen

Fortjenstmedalje til: Viggo Brohus.

Vi ønsker tillykke og tak for trofastheden.

Viggo F. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 22.00

Næste bestyrelses møde aftaltes til tirsdag den 20.. marts kl. 19.00 bl.a. med emner fra ERFA mødet den 10. marts, og konstituering.

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær

2017

Referat fra generalforsamlingen 2017

Generalforsamling afholdtes den 14. februar i vores lokaler i hjemmeværnscenteret. 18 personer var mødt op.

Vi startede aftenen med at afsynge, ”Der er et yndigt land” hvorefter Viggo bød velkommen, og bad forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for at ære og mindes de kammerater som har forladt os i årets løb. Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

Viggo aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf 2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, (Henrik Dam Kristensen) at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et okay år for lokalforeningen, Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået. En særlig stor tak til Kurt for det store arbejde der var lagt i etableringen og åbningen af veterancafeen på Allé gade.

Beretningen blev herefter godkendt.

Under punktet indkomne forslag: Vedtægtsændringer, herunder nyt navn og logo. Det fremlagte udkast til nye vedtægter blev indgående forklaret, rød skrift bort og grøn skrift ind i stedet, hovedsageligt som følge af det nye navn, men også lidt om ændringer i opkrævning og betaling af kontingent, samt ændring af indkaldelse til generalforsamlingen. Efter indgående og detaljeret forklaring blev de foreslåede ændringer enstemmigt godkendt. Et nyt udskrift af vedtægterne, med de nye ændringer og nyt logo vil snarest blive udgivet.

Rasmus fremlagde det uddelte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 3.010,51 kr. for året, og der er stadig penge på kontoen, nemlig i alt 10.136,38 kr. Især julebanko havde givet et pænt overskud.

Der er i årets løb overført 3.000,00 kr. til jubilæumskontoen, så der er lidt at tage af til 50 års jubilæum i 2022. I alt indestående nu, efter årets overførsel på 3.000,00 kr. er 14.361,60 kr. Regnskabet blev herefter godkendt.

Angående punkt 6: Valg

Genvalg af kasserer Rasmus Reedtz.

Kurt ønskede ikke genvalg, så indvalgt i bestyrelsen blev Hans O. Hansen og Viggo Brohus.

Valg af 2 suppleanter: Nyvalg af Robert Koch, som 1 suppleant og genvalg af Kjeld Egebirk som 2. suppleant. Vi byder hjertelig velkommen i bestyrelsen, og håber det bliver til glæde og gavn for alle.

Revisor: Genvalg til Svend Aage Norup

Suppleant: Genvalg af Leonhard Andersen.

Fanebærer og fanevagter: Bestyrelsen retter henvendelse efter behov.

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen.

Foreningen udtrykker stor tak til Kurt for de mange år hvor han har gjort en kæmpe stor indsats i bestyrelsen, herunder mange år som næstformand. Vi ønsker held og lykke fremover og håber at vi stadig kan trække på din store expertise og erfaring i mange forhold.

Punkt 7: Eventuelt.

Mogens fremførte bemærkninger om dagsorden i baretten og medtagelse af regnskab fra landsforeningen.

Efterlyste mere sammenhold med de andre soldaterforeninger heromkring. Ikke mange har link til de andre, kun Forsvarsbrødrene har link til veteranerne. Kritik af hjemmesiden. Den mangler sub- stands, billeder og kalender med aktiviteter. Hjemmesiden er også lidt svær at finde, og der mangler informationer om bl. a. mail adresser, vi vil prøve at få et par mail adresser med i bladet næste gang, måske kan det give flere henvendelser. Rasmus fremlagde regnskabet fra landsforeningen for 2015 og forklarede om de forskellige beløb, bl.a. en ca. pris pr. nr. af baretten sidste år, på 100.000,00 kr.

Vi vil stadig forsøge at forbedre hjemmesiden, måske det bliver lidt nemmere nu med en ny udbyder.

Der var i øvrigt mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os. Vi siger tak for dem alle, det bekræfter at der stadig er stor interesse og deltagelse i vores forening. Tak for det og længe leve Østjyderne.

Indkaldelsen og afholdelsen af den extraordinære generalforsamling blev herefter annulleret da ændringerne i vedtægterne var vedtaget enstemmigt.

Herefter var der højtidelig uddeling af årstegn og medaljer.

10 års tegn til: Harry Jensen. Erik Liboriussen. Harboe Nielsen. Niels Buhl Jensen.

Og 40 års medalje til Flemming Dahl Pedersen

Vi ønsker tillykke og siger tak for trofastheden.

Derefter var der dejligt smørrebrød som Kurt og fru Brohus havde frembragt, og tak for det, og tak til Viggo B. for hjælpen. Viggo F. udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.30

Næste bestyrelses møde aftaltes til tirsdag den 14. marts kl. 19.00 bl.a. med konstituering og emner fra ERFA mødet den 11. marts.

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær

2016

Referat fra generalforsamlingen 2016

Generalforsamling afholdtes den 11. februar i vores nye lokaler i hjemmeværnscenteret. 12 prs. var mødt op. Tilmeldt 14

Vi startede aftenen med at afsynge, ”Du danske mand af al din magt” hvorefter Viggo bød velkommen, Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

Viggo aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf 2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Oplyste om et godt år for lokalforeningen, der var søgt og bevilget penge til indretning af de nye lokaler, så vi nu har et godt sted til møder og lidt udstilling af vores ting.  Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået. Udtalte stor tak til Jørgen Larsen for den store arbejdsindsats, der var ydet, indtil sygdom satte en stopper for hans deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Ønskede god bedring og held og lykke fremover.

Der var kommentarer fra Mogens Bach, med hensyn til 5. september, ændringer i arrangementet fra at være gæst til stort set selv at stå for det hele. Udsendelse til veteraner af invitationer, blev klaret af Viggo, med god hjælp af kommunen og underskrevet af Borgmester Peter Sørensen. Udspillet fra de andre soldaterforeninger endte med at blive alt for dyrt at gennemføre uden store sponsor bevillinger, og de kom ikke. Så det endte med et mindre arrangement, nemlig  med gudstjeneste i Klosterkirken, en tale af fhv. minister Henrik Dam Kristensen, og et forløb ude på havnen ved jernlageret, hvor der var telte med servering af pølser, m.v. – nogle hjemmeværnskøretøjer og en hjemmeværnskutter med besøgstjeneste ombord og en redningsaktion på vandet. Det var ikke det bedste vejr til arrangementet, men det blev da gennemført og til slut var der så dejlig mad på Marinestuen. Kalvemørbrad og citronfromage. Mogens syntes endvidere at der var lidt få arrangementer, bl. a. at vi på FN-dagen kun havde deltaget i Viborg og omegns arr. i Rindsholm, og ikke noget i Horsens, men alle havde haft chansen for at tage turen med til Rindholm og vi der deltog, havde en rigtig god dag med 2 taler, uddeling af medaljer, angrebsøvelser med landsknægtene og afprøvning af gamle forlade geværer. Kurt fortalte lidt om andre arr. der også har været afholdt, med fisketure til Djursland, og veteranhjems besøg i Fredericia. Fremlagde planer om afholdelse af et orienteringsløb for veteraner, med poster med opgaver, skydning på Krudthusvej og afsluttes med samling på Krudthusvej. Omtalte også planerne om en sejltur til Samsø i maj, hvor der bliver plads til 20 personer ud over mandskab og besætning, Vil ansøge om midler til afholdelsen.   Arrangementerne vil blive omtalt grundig i Baretten.

Under punktet indkomne forslag blev det fremsatte forslag til nyt navn for foreningen indgående drøftet, nogle ville gerne fastholde navnet med de blå baretter, mens andre syntes at det var bedre ikke at nævne blå, da der nu er mange andre farver på udsendtes baretter, det endte med en anbefaling til formanden om at støtte navnet Danmarks veteraner + f.eks. lokalnavnet Østjyderne, men ikke brug af blomster (forglem mig ej) eller lignende i veteran emblemet.

Rasmus fremlagde det uddelte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 505,75 kr. for året, og der er stadig penge på kontoen, nemlig 6.620,12 kr.

Der er i årets løb overført 3000,00 kr. til jubilæumskontoen, så der er lidt at tage af til 50 års jubilæum i 2022.  Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

Angående punkt 6: Valg

Genvalg af formand Viggo Frederiksen.

Der var også genvalg til Erik V. og Viggo Brohus.

Valg af 2 suppleanter: Genvalg af Kjeld Egebirk og ny valg af Hans O. Hansen, som vi byder hjertelig velkommen i bestyrelsen, vi håber det bliver til glæde og gavn for alle.

Revisor: Genvalg til John Laursen.

Suppleant: Genvalg af Leonhard Andersen.

Fanebærer og fanevagter: Bestyrelsen retter henvendelse efter behov.

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen.

Punkt 7: Eventuelt. Der blev uddelt diplom og årstegn til Kurt O. Damgaard og Mogens Bach. Vi siger tillykke og tak for trofastheden.

Herefter tog Mogens fat med et kærligt indspark om problemet med hjemmesiden, den er ikke god, der mangler praktiske oplysninger om f.eks. at det er gratis medlemskab i indmeldelsesåret, en alfabetisk liste over medlemmer, nye billeder, nyheder, links til og fra andre foreninger, der er god blads til forbedringer. Det blev besvaret med at man håber det bliver bedre og nemmere med en ny udbyder, når Dana Weeb udløber, for her har det været meget svært at få noget lavet om. Jørgen Larsen fremførte at det var et stort arbejde at være weeb master og at holde e-mail adresserne ajour. Der var i øvrigt mange gode indlæg og bemærkninger som vi i bestyrelsen har taget til os. Vi siger tak for dem alle, det bekræfter at der stadig er stor interesse og deltagelse i vores forening. Tak for det og længe leve Østjyderne.

Derefter var der dejligt smørrebrød som Kurt havde frembragt, og tak for det Kurt, og tak til Viggo B. for hjælpen. Viggo udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.30

Næste bestyrelses møde aftaltes til torsdag den 3. marts kl. 19.00 med emner til ERFA mødet den 5. marts.

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær

2015

Referat fra generalforsamlingen 2015

Generalforsamling afholdtes den 12. februar i vores nye lokaler i hjemmeværnscenteret. 16 prs. var mødt op.

Vi startede aftenen med at afsynge, I Danmark er jeg født, hvorefter Viggo bød velkommen, og

Bad forsamlingen afholde et minuts stilhed for at minde og ære afdøde medlemmer. Derefter blev John Laursen valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, sørgede han for at generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis efter den udlagte dagsorden, der, som punkt 2, blev godkendt.

Viggo aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år, herunder omtale af de arrangementer der har været gennemført, med skyldig hensyntagen til foreningens formålsparagraf  2, nemlig, at samle og knytte kammeratlige bånd bland foreningens medlemmer, at medvirke til oplysende virksomhed, med gode og interessante foredrag, at hædre afdøde medlemmer og forvalte foreningens midler og at støtte landsforeningens arbejde. Afsluttede med en tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde, i året der er gået.

Der var i år ikke indkommet nogen forslag.

Rasmus fremlagde det uddelte regnskab, med kommentarer til de enkelte poster. Regnskabet udviste et overskud på 724,44 kr. for året, og der er stadig penge på kontoen, nemlig 6.620,12 kr.  Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

Angående punkt 6: Valg

Kasserer Rasmus blev genvalgt og der var også genvalg til Robert og Kurt

Suppleanter: Genvalg af Viggo Brohus som 1. suppleant og som ny suppleant blev valgt Kjeld S. Egebirk, som hermed bydes hjertelig velkommen i bestyrelsen, vi håber samarbejdet bliver til gensidig glæde og gavn for vores forening.

Revisor: Genvalg til John Laursen.

Suppleant: Genvalg af Leonhard Andersen.

Fanebærer og fanevagter: Bestyrelsen retter henvendelse efter behov.

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen. Da hele bestyrelsen er forhindret i fremmøde i år blev det bestemt at Vagner og Kjeld og måske Thorkild Kay deltager på rep. mødet i Karup den 17. og 18. april

Punkt 7: Eventuelt.

Mogens præciserede lidt om grunden til at han trak sig fra bestyrelsen på et tidspunkt. Han følte at hans person blokerede for det gode samarbejde med nogle af de andre soldaterforeninger i området, og da dette ellers har fungeret godt, valgte han at udtræde af bestyrelsen. Vi i bestyrelsen for De blå Baretter, Østjylland, siger dig tak for dit gode og store arbejde for foreningen Mogens, og ønsker dig held og lykke fremover. Du er altid velkommen.

Derefter var der dejligt smørrebrød som Kurt havde frembragt, og tak for det Kurt, og tak til Viggo B for dåseøl. Viggo udtrykte tak for fremmødet, for god ro og orden og en tak til John for god ledelse af generalforsamlingen.  Mødet slut ca. kl. 21.30

Med venlig hilsen, Erik V. — Sekretær